Kuran-ı Kerim Oku ve Dinle

1. Fatiha

2. Bakara

3. Ali İmran

4. Nisa

5. Maide

6. En’am

7. Araf

8. Enfal

9. Tevbe

10. Yunus

11. Hud

12. Yusuf

13. Rad

14. İbrahim

15. Hicr

16. Nahl

17. İsra

18. Kehf

19. Meryem

20. Ta-Ha

21. Enbiya

22. Hac

23. Müminun

24. Nur

25. Furkan

26. Şuara

27. Neml

28. Kasas

29. Ankebut

30. Rum

31. Lokman

32. Secde

33. Ahzab

34. Sebe

35. Fâtır

36. Ya-Sin

37. Saffat

38. Sad

39. Zümer

40. Gafir

41. Fussilet

42. Şura

43. Zuhruf

44. Duhan

45. Casiye

46. Ahkaf

47. Muhammed

48. Fetih

49. Hucurat

50. Kaf

51. Zariyat

52. Tur

53. Necm

54. Kamer

55. Rahman

56. Vakıa

57. Hadid

58. Mücadile

59. Haşr

60. Mümtehine

61. Saff

62. Cuma

63. Münafikun

64. Tegabun

65. Talak

66. Tahrim

67. Mülk

68. Kalem

69. Hakka

70. Mearic

71. Nuh

72. Cin

73. Müzemmil

74. Müdessir

75. Kıyamet

76. İnsan

77. Mürselat

78. Nebe

79. Naziat

80. Abese

81. Tekvir

82. İnfitar

83. Mutaffifin

84. İnşikak

85. Buruc

86. Tarık

87. Alâ

88. Ğaşiye

89. Fecr

90. Beled

91. Şems

92. Leyl

93. Duha

94. İnşirah

95. Tin

96. Alak

97. Kadir

98. Beyyine

99. Zilzal

100. Adiyat

101. Karia

102. Tekasür

103. Asr

104. Hümeze

105. Fil

106. Kureyş

107. Maun

108. Kevser

109. Kafirun

110. Nasr

111. Tebbet

112. İhlâs

113. Felak

114. Nas


25. Furkan Suresi, Fatih ÇOLLAK - Tek Parça

25000 Veciz Söz